Ajuntament de Granollers

Glossari

searching 5Anota aquests conceptes claus!!

by iconos8

✍️Arrendador/a o propietari/a: persona que lloga un pis de la seva propietat.

✍️Arrendatari/a o llogater/a: persona que signa el contracte d’arrendament i ocupa l’habitatge llogat. Persona que lloga un bé immoble.

✍️ Aval: garantia d’una tercera persona que assegura el pagament en cas que no ho faci la persona titular.

✍️ Cèdula d’habitabilitat: document emès per la Direcció General d’Habitatge que acredita que l’habitatge compleix els mínims d’habitabilitat.

✍️ Clàusules del contracte: apartat d’un contracte que conté algun dels pactes entre les parts.

✍️ Contracte de lloguer: acord entre la persona propietària i la usuària pel qual es lloga un habitatge a canvi d’una renda, acordada lliurement entre dues parts.

✍️ Dret d’adquisició preferent: preferència de la persona llogatera per comprar l’habitatge que té llogat.

✍️ Dret de retracte: dret de la persona llogatera a sol·licitar que es faci efectiu el dret de tempteig o d’adquisició de l’habitatge per invalidar la compravenda feta.

✍️Extinció de contracte: finalització d’un contracte per incompliment d’obligacions de les dues parts.

✍️ Fiança: quantitat equivalent a un mes de lloguer que la persona llogatera paga a la propietària com a garantia.

✍️Habitatge de lloguer: tipus d’habitatge al qual s’accedeix per mitjà del pagament d’una renda mensual.

✍️ Habitatge de venda: tipus d’habitatge al qual s’accedeix per mitjà de la compra.

✍️ Habitatge dotacional per a joves: habitatge de superfície reduïda amb serveis comuns, amb un lloguer assequible i amb contractes de durada determinada.

✍️ IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples): indicador usat a l’Estat com a referència per concedir ajudes, beques, subvencions...

✍️Contracte de lloguer: acord entre la persona propietària i la usuària pel qual es lloga un habitatge a canvi d’una renda, acordada lliurement per les dues parts.

✍️Lloguer: contracte a través del qual una persona arrendadora o propietària s’obliga a cedir a una altra (arrendatària o llogatera) l’ús d’un habitatge, per a un temps determinat, a canvi d’un preu concret.

✍️Lloguer tou: lloguer que es paga als habitatges de les cooperatives de cessió d’ús amb tendència a la baixa, destinat a retornar el deute per construir o rehabilitar l’habitatge; al manteniment i a la millora de l’edifici; a les despeses comunes; i a la cooperació entre les cooperatives i les persones usuàries.

✍️Lloguer assequible: renda inferior a la del mercat com a conseqüència que les persones arrendatàries estan en habitatges inclosos en operacions de la borsa de lloguer, d’actuacions de rehabilitació protegida o de promocions d’habitatge amb protecció.

✍️Metres quadrats construïts: superfície de l’habitatge que inclou els tancaments exteriors interiors.

✍️ Metres quadrats útils: superfície de l’habitatge que inclou la suma de les superfícies netes de totes les estances.

✍️ Renda: quantitat mensual que la persona llogatera paga a la propietària en el cas de llogar un pis, i que es pacta entre les dues parts abans de signar un contracte.

✍️ Usdefruit: dret a gaudir de propietats alienes amb obligació de conservar-les.

Notícies de glossari

No hi ha notícies en aquesta secció.